Tietosuojaseloste:

Henkilötietoja käsitellään sopimusten ja lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, asiakassuhteiden hoitamiseksi sekä yhteyden pitämiseksi asiakkaaseen.

Käsitellyt henkilötiedot:
• Asiakkaan nimi
• Osoite, postinumero ja -toimipaikka
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Paidan koko
• Liittymispäivämäärä

Säännönmukaiset tietolähteet:
• Sähköinen liittymislomake www.yoko.fi -sivustolla.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, profilointi ja säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.Yoko huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Asiakastietoja ei luovuteta Yoko / M-X-Sport oy:n tai Yoko / M-X-Sport oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Tarvittaessa tietoja luovutetaan myös viranomaisille. Viranomaispyyntö informoidaan myös rekisterissä olevalle asiakkaalle, mikäli se on lain mukaan sallittua.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Yoko / M-X-Sport oy käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen suojaaminen on liiketoimintamme keskeinen osa. Käytössämme on asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään asiakasrekisterissä asiakassuhteen päättymiseen asti tai niin kauan kuin lainsäädäntö sitä edellyttää. Suoramarkkinointia varten annetut henkilötiedot säilytetään siihen saakka, kun markkinointia varten annettu suostumus peruutetaan.

Rekisteröidyn oikeudet
• Rekisteriin kuuluva kanta-asiakas voi muokkauttaa henkilötietojaan ja markkinointilupiaan sekä pyytää tallennetut tietonsa osoitteesta: info@yoko.fi. Sähköpostitse pyydetyt tallennetut tiedot toimitetaan sähköisesti.

• Rekisteriin kuuluva henkilö voi pyytää tietonsa kirjallisena osoitteesta: M-X-Sport oy, Suezinkatu 8, 00220 HELSINKI. Tietojen toimittaminen postitse edellyttää henkilöllisyyden todistamista. Pyynnöstä tulee ilmetä: nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

• Kanta-asiakas voi Yoko Riders Club -jäsenyyden ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun tai sähköpostitse info@yoko.fi.

• Kuka tahansa rekisteriin kuuluva henkilö saa vaatia tietojensa poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa mainituin edellytyksin. Rekisteröity voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa suoramarkkinointiin tai vastustaa hänen henkilötietojensa käyttämistä tähän tarkoitukseen. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää automaattisesti käsitellyt henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, mikäli tämä on teknisesti mahdollista. Mikäli rekisteröity kokee, että tietosuoja-asetusta ei noudateta hänen henkilötietojensa käsittelyssä, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.